Menu

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling den 5. februar 2018

 

 

Dagsorden ifølge §11:  

1) Valg af dirigent, referent og stemmetæller
2) Bestyrelsens beretning for det forløbende år
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
5) Behandling af indkomne forslag
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer
7) Valg af suppleanter til bestyrelsen
8) Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant
9) Eventuelt

Claus Haarbye byder velkommen.  14 stemmeberettiget deltog.

 • Kenneth Sørensen blev valgt til dirigent. Just Petterson blev valgt som stemmetæller. Joy Sørensen blev valgt som referent. Kenneth Sørensen konstaterede at generalforsamlingen var korrekt og rettidigt annonceret.

 

 • Claus Haarbye gennemgik formandens beretning. Der var ingen bemærkninger til årsberetningen Årsberetningen vedlægges referatet.

 

 • Joy Sørensen gennemgik regnskabet. Regnskabet for 2017 blev godkendt. Overskud på 7.106,86 kr.

 

 • Budget for 2018 blev uddelt og gennemgået med forventet underskud på 40 tkr..

 

 • Ændringer af vedtægter vedr. §2, 3, 7 ,11, 14, 17 blev godkendt.

Kontingent pr. sæson fastsættes til følgende:

 • Børn 1 ugentlig træning 200 kr.
 • Børn 2 ugentlig træning 500 kr.
 • Senior             800 kr.
 • Oldboys 300 kr.
 • Indendørs som medlem 100 kr.
 • Indendørs uden medlem 500 kr.
 • Passive medlemmer 75 kr.
 • Klubstøtter 100 kr.

 

 • Valg til bestyrelsen:

Valgt for 2 år:

 • Claus Haarbye
 • Allan Rasmussen
 • Kenneth Sørensen
 • Henrik Andersen

 

 • Valg af suppleant for 1 år:
 • Ronni Jensen

 

 • Bilagskontrollant Mogens Lund blev genvalgt. Bilagskontrollantsuppleant Michael Breinholt Jensen blev valgt for 1 år.

 

 • Løs diskussion vedr. fremtiden for dameseniorfodbold i samarbejde med Rønnede IF, samt økonomisk grundlag for Dublin-turen og fremtidige ture for ungdom.

 

Generalforsamlingen sluttede af med at råbe 3-foldigt hurra for klubben.