Referat for Toksværd Olstrup Fodbold generalforsamling 15. februar 2022

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1) Valg af dirigent, referent og stemmetæller
2) Bestyrelsens beretning for det forløbende år
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4) Fastlæggelse af kontingent til godkendelse
5) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
6) Behandling af indkomne forslag
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer
8) Valg af suppleanter til bestyrelsen
9) Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollant
10) Eventuelt

Joy Sørensen byder velkommen til foreningens ordinær generalforsamling

1) Joy Sørensen vælges som dirigent, og efter konstatering at generalforsamlingen er korrekt indvarslet nemlig den 30/1-22, vælges Joy Sørensen til referent og Preben Buckflash til stemmetæller
2) Bestyrelsens beretning gennemgås af Allan Saabye
3) Joy Sørensen gennemgår regnskabet, som godkendes
4) Bestyrelsens forslag til kontingentsatser for 2022 godkendes
5) Budgettet fremlægges
6) Der er ingen indkomne forslag.
7) Valg til bestyrelsen: Allan Saabye, Henrik Andersen, Peter Brangstrup. Morten Pedersen og Just Petersson indgår i bestyrelsen i stedet for som suppleanter.
8) Valg af suppleanter: Christian Niss.
9) Bilagskontrollant Mogens Lund genvalgt, samt bilagskontrollantsuppleant Michael Breinholt genvalgt
10) Kunststofbane er afgjort vores prioritering i nærmeste fremtid. Der var enighed om at afsætte nogle penge til aktiviteter for børneholdene.

Generalforsamlingen blev afholdt med god dialog med de fremmødte, og generalforsamlingen blev afsluttet med et 3 hurra-råb for foreningen.