§1 – Navn og formål
Foreningen Toksværd Olstrup fodbold, der har hjemsted i Næstved Kommune, er en fusion mellem Holme Olstrup og Toksværd Fodbold, stiftet den 21/6 2007. Foreningen er medlem af Danmarks Idræts-Forbund gennem de berørte specialforbund, og er underlagt disse love og bestemmelser.

§1-1
Hvis der bliver dannet en anden klub i Toksværd eller Holme – Olstrup, der har ungdomsfodbold, vil vores navn blive ændret til Toksværd fodbold.

§2 – Formål
Foreningens formål er primært at dyrke fodbold, og med udgangspunkt i fællesskabet på tværs af alder, køn og nationalitet, at udbrede kendskabet til denne idræt. Endvidere at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

§3 – Spillested
Bestyrelsen vælger ud fra det er økonomisk og sportslige muligt, om der kan spilles kampe og træne både i Holme Olstrup og Toksværd. Trøjefarven for Toksværd Olstrup Fodbold er rød, og grøn i reserve.

§4 – Medlemskab
Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage alle, med mindre anden motiveret begrundelse er til hinder herfor.
Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsesarbejde, og har stemmeret ved generalforsamlingen.

§5 – Indmeldelse
Ved indmeldelse skal navn, bopæl og fødselsdato opgives, ligesom enhver flytning straks skal meddeles til foreningens kasserer. Ingen kan betragte sig som værende medlem, med dertil hørende rettigheder, før der er betalt kontingent.
Medlemmerne har ikke krav på at få indbetalt kontingent refunderet. Der tilbydes 1 prøve træning.
Foreningens medlemmer har ikke, udover deres kontingent, nogle økonomiske forpligtelser overfor foreningen.

§6 – Udmeldelse
Udmeldelsen skal ske til den pågældende kasserer og kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med foreningen.

§7 – Kontingent
Kontingentet fastsættes på den ordinær generalforsamling. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. Ved nye tiltag må bestyrelsen fastsætte kontingentet indtil kommende generalforsamling. Bestyrelsen kan i særlige tilfældefastsætte kontingentet på en enkelt spiller. Bestyrelsen kan udelukke spillere, hvis de kun spiller indendørs, og der ikke er plads på holdet. Man er kontingent berettet, efter deltagelse i anden gang træning eller kamp, kontingentperioden er halvårligt og gældende fra januar – Juni (Forår) og Juli – December (Efterår)

§8 – Restance
Kommer et medlem i gæld til foreningen, anmodes vedkommende om gældens betaling inden 14 dage. Er dette ikke sket inden fristens udløb, kan bestyrelsen uden videre varsel sætte den pågældende i karantæne, og et rykkegebyr på 100 kr. pr. rykker tilskrives, og frigørelse kan ikke finde sted, før gælden er betalt.

§9 – Udelukkelse og eksklusion
Et medlem/træner kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter og etiske regler, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.
Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet/træner krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin beslutning.
I sager om eksklusion sikre bestyrelsen, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings afgørelse kræver samme majoritet, som ved ændring af foreningens vedtægter.

§10 – Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, senest den 1. Marts. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive medlemmer, som er fyldt 16 år, og som ikke er i kontingentrestance. For medlemmer under 16 år har forældre stemmeret med en stemme pr. husstand. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 8 dages varsel, med annoncering i en af de lokale aviser eller på foreningens hjemmeside/Facebook side. Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.

§11 – Dagsorden
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1) Valg af dirigent, referent og stemmetæller
2) Bestyrelsens beretning for det forløbende år
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4) Fastlæggelse af kontingent til godkendelse

5) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
6) Behandling af indkomne forslag
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer
8)Valg af suppleanter til bestyrelsen
9)Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollant

10) Eventuelt

Generalforsamlingen bliver afsluttet med et 3 folddigt hurra-råb for foreningen.

§12 – Generalforsamlingens ledelse mv.
Generalforsamlingen vælger sin dirigent. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet – jf. § 18 og § 19.
Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, som er fyldt 18 år og har stemmeret – jf. § 10.

§13 – Ekstraordinær generalforsamling
Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling, og skal indkalde, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§14 – Bestyrelse – Valg
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.
Bestyrelsen kan bestå af mellem 3-7 personer + 1-2 suppleant. Suppleanten har taleret, men ikke stemmeret. Alle medlemmer vælges for 2 år ad gangen, suppleanter vælges dog kun for 1 år ad gangen.
Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en sekretær og 4 bestyrelsesmedlemmer. 4 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, mens 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.
På generalforsamlingen vælges bestyrelsesmedlemmerne, mens de andre poster konstitueres på efterfølgende bestyrelsesmøde, efter første møde meddeles det hvordan bestyrelsen tegner sig. Bestyrelsen har ret til at tilkøbe sig retten til kasserer arbejdet, hvis ikke, en af de valgte ønsker posten.

§15 – Forretningsorden og tegningsret
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er samlet, til et officielt indkaldt bestyrelsesmøde. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Foreningen tegnes af formanden.
Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal lånoptagelse på mere end kr. 50.000 godkendes af generalforsamlingen.

§16 – Regnskab
Foreningens regnskab er kalenderåret.
Bestyrelsen skal inden den 15. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til bilagskontrollanten.
Driftsregnskabet og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med bilagskontrollantens påtegning og underskrift. Driftsregnskabet og status udleveres til den ordinære generalforsamling.

§17 – Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for 1 år ad gangen en bilagskontrollant og en bilagskontrollantsuppleant. En af dem skal hvert år i februar gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Bilagskontrollanten har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§18 – Vedtægtsændringer
Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§19 – Foreningens opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves det, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådan flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder eventuelt fast ejendom og løsøre, dog skal formuen anvendes til idrætslivet i lokalområdet, Toksværd/Holme-Olstrup og hvis der spilles fodbold i området, skal formuen tilfalde dem.